תנאי שימוש

תנאי שימוש לאתר –coralworld.co.il

אנא קרא/י את תנאי השימוש באתר לפני השימוש בו ולפני רכישת כרטיסים או ביצוע כל עסקה דרך האתר.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של Red Sea Underwater Observatory Ltd.  (להלן: "החברה") וכן תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר זה (להלן: "האתר"). האתר מספק, בין היתר, תוכן שיווקי לגולשי ושירותים מקוונים לרכישת כרטיסים על ידי ציבור הגולשים (להלן: "השירותים") לאירועים שונים, לרבות סרטים, הצגות, מוזיאונים, מרכזי מבקרים, מופעים ואירועי תרבות ובידור (להלן: "האירוע" או " האירועים")
הסכמה לתנאי השימוש באתר
השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש שלהלן. אנא קרא/י תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. הנך רשאי/ת להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את ההסכמה המפורשת של החברה מראש ובכתב. דע לך, כי החברה שומרת לעצמה  את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (והאתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

יובהר, כי השימוש באתר על ידך מהווה אישור כי הינך לפחות בן 18 שנים. במידה והמשתמש הינו קטין )מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור הורה או אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור ההורה או האפוטרופוס.

התחייבויות הגולש

הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר.

החברה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את הגולשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך נדרש להימנע מלבצע את הפעולות הבאות:

 • התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או העלאת או שידור של תוכן שקרי או מטעה.
 • שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.
 • הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר.
 • העלאה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את החברה לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
 • הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק(mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש.
 • הפרעה בכל דרך שהיא לפעולות האתר.
 • איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.
 • קישור לאתר מהאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (2) המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלו; (3) המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון; (4) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה (כגון ספקיה) ו/או בפעילותו התקינה של האתר.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

המכירות באתר

החברה מאפשרת לגולשים לרכוש באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, את שירותי הבילוי. הרכישה של השירותים מתבצעת דרך פלטפורמת מסחר מקוונת המנוהלת על ידי צד שלישי (להלן: "הספק" או "הספקים").

 • טרם ביצוע הזמנת שירותי הבילוי באתר (להלן: "פעולה") יש להזין כתובת אימייל. לאחר מכן יש להקליד פרטים כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). כדי שהפעולה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים ועל השלמת ביצוע הפעולה ברצף וללא הפסקות. במקרה בו השתהה הלקוח בביצוע ההזמנה, מומלץ להתחיל בביצוע הפעולה מהתחלה בכדי למנוע תקלות ולהבטיח את תקינות ההזמנה.
 • התשלום בגין רכישת שירותי הבילוי מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
 • מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות השירות או המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
 • בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה עם הודעה על כך שהפעולה אושרה או נדחתה (להלן: "אישור ההזמנה"). כמו כן, לגבי מרבית שירותי הבילוי, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.
 • יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני ו/או אישור ההזמנה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה ו/או הספקים. הרישום כפי שנרשם במחשבי החברה או הספקים בלבד יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • בשעות עומס, משך הזמן עד לקבלת האישור על ביצוע הפעולה עשוי להיארך מספר דקות. במידה ולא התקבל כל אישור על ביצוע הפעולה, בתוך 5 דקות ממועד השלמת הפעולה, אזי ההזמנה לא נקלטה במערכת ויש להתחיל בביצוע הפעולה מהתחלה.
 • רכישת כרטיסים באתר מתבצעת ישירות מול החברה, באמצעות הספקים. במקרים מסוימים, לאחר בחירת האירוע המבוקש תבצע המערכת סריקה של המקומות הפנויים ותציג אותם בפני הלקוח. מובהר בזה כי לא ניתן לשריין מראש את המקומות עד להצגת אישור ההזמנה בפני מבצע הפעולה. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם ייתפסו המקומות אשר התבקשו. במקרה כזה ההזמנה לא תושלם והלקוח לא יחויב בתשלום בגינה. הלקוח יוכל להמשיך בביצוע הפעולה ולהזמין כרטיסים למקומות אחרים במידה ולא אזלו כל הכרטיסים לאירוע. אלא אם מצוין אחרת במסגרת אישור ההזמנה, הזמנות מזוהות בקופת החברה, במידה וקיימת, על ידי העברת כרטיס האשראי אשר שימש לביצוע ההזמנה בקורא המגנטי ו/או הצגתו בפני הקופאי. לפיכך, אלא אם מצוין אחרת במהלך ביצוע הפעולה, מחויב הלקוח להביא עימו את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הפעולה. כמו כן, במקרים מסוימים יידרש הלקוח להציג את אישור ההזמנה המודפס.
 • במקרים בהם יסופקו כרטיסי האירוע ללקוח בדרך אחרת, לרבות באמצעות משלוח בדואר, יצוין הדבר מפורשות במהלך ביצוע הפעולה.

ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

מדיניות פרטיות – הגנה על פרטיות הגולשים

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים. אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות של החברה הנמצאת באתר.

משלוח דברי פרסומת

ככל שמסרת את פרטיך באתר והסכמת לקבלת דיוור, הרי שהנך מאשרת ומסכים לקבלת דברי פרסומת, עדכונים ו/או הטבות ייחודיות, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, מסרוני טקסט (SMS), או כל אמצעי תקשורת אחר, מהחברה ו/או מי מטעמה.

החברה מספקת את האתר וכן את המידע, התכנים והשירות המסופקים באמצעות האתר כמות שהם (AS IS) ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החברה, נציגיה, או בכל הקשור לאתר לרבות שירותיו.  מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים, בין אם מקורם בחברה, בצדדים שלישיים או בגולשי האתר, הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. החברה מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה.

אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור לעיל. השימוש באתר  ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. עליך החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה בך בהסתמך על התכנים.

החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר (לרבות השירותים המוצעים בו) יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אף על פי שכל גולש המשתמש באתר חייב להסכים לתנאים של החברה, לא נוכל להבטיח שכל גולש באתר עומד במגבלת גיל המינימום הנדרש, ובנוסף, החברה לא תהיה אחראית לכל תוכן, התקשרות או שימוש או גישה אחרת בשירות על ידי אנשים מתחת לגיל 18 שנים, אשר יש בהם משום הפרה של תנאים אלו.

בשום מקרה לא תהיה החברה או מי מטעמה (לרבות ספקיה) אחראים כלפיך לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר (כולל אך ולא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש בשירות או היעדר יכולת להשתמש בשירות, אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של החברה כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לחברה, אם בכלל, עבור השירות באתר.

קניין רוחני

כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלותה הבלעדית של החברה או של צד שלישי, אשר נתן את רשותו לחברה להשתמש במידע. אין לראות במידע ובשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה (לרבות ספקיה) בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

שימוש בקישורים (links) ובהפניות

באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "צדדים שלישיים"). התכנים אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מי מטעמה והחברה אינה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפניה כאמור באתר החברה, אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן ו/או מכיל מידע מהימן, מלא או עדכני. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, על פי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תיעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחוייבות בנוגע להתקשרות כאמור.

בהתאם לאמור לעיל, החברה אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע"י צדדים שלישיים.

כללי
החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע שינויים אלו.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

פנה אלינו

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: info@coralworld.com

עודכן לאחרונה: 1 באוגוסט 2022

דלג לתוכןפתח תפריט נגישותHandicapped logo whiteHandicapped logo black

נגישות

הצהרת נגישות